• نقشه ماهواره ای دنیا سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور - مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و و مدل A.H.P با استفاده از GIS
  Remote Sensing and GIS

  ارائه شده در کنفرانس بین المللیMapasia2007 - کشور مالزی

  توسط : محسن احدنژاد روشتی و عبدالله حیدری

  چکیده:

  در این تحقیق ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل شبکه[1] در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، توزیع فضایی ، مکان استقرار و شعاع عملکرد ایستگاه های آتش نشانی موجود شهر زنجان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نتیجه مناطقی که خارج از شعاع پوشش ایستگاه های موجود بودند مشخص شدند. سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP )[2] و تلفیق آن با قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مناطقی که خارج از شعاع عملکردی ایستگاه های موجود بودند ایستگاه های جدیدی مکان یابی و پیشنهاد گردید، به طوری که ایستگاه های جدید پیشنهادی و ایستگاه های موجود شهر بر اساس استاندارد رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حریق که در جهان سه دقیقه و در ایران پنج دقیقه می باشد، کل شهر را پوشش دادند. نتایج بررسیها نشان داد که ایستگاه های موجود شهر زنجان برای پوشش دادن کل شهر کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده فعلی شهر،خارج از شعاع پوشش استاندارد ایستگاه های موجود هستند و نیازمند مکان یابی و احداث پنج ایستگاه جدید با در نظر گرفتن استانداردها و معیارهای موثر در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی می باشند، تا کل فضای شهر تحت پوشش ایستگاه های موجود و پیشنهادی قرار گیرد.  

  واژه های کلیدی :     

  مکان یابی، GIS، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل شبکه، ایستگاه های آتش نشانی

  جهت دریافت کل مقاله به صورت فارسی و انگلیسی به لینکهای زیر مرجعه فرمایید.

  http://rapidshare.com/files/112024537/70.pdf.html

  http://rapidshare.com/files/112023632/location1.doc.html  1-Network Analyst

  2-Analytic Hierarchy Process

  + نوشته شده در  جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 13:15  توسط محسن احدنژاد  |